Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Polityka prywatności w rekrutacji

Niniejsza polityka (dalej „Polityka”) dotyczy danych osobowych kandydatów do pracy, zbieranych i wykorzystywanych w ramach procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Gemius S.A. lub AdOcean sp. z o.o.

Kto przetwarza Twoje dane? 

Administratorami Twoich danych osobowych są spółki Gemius S.A. (KRS: 0000041076) oraz AdOcean sp. z o.o. (KRS: 0000208080), obie mające siedzibę przy ul. Domaniewskiej 48 w Warszawie (02-672). Spółki dla osiągnięcia celów biznesowych, a w szczególności usprawnienia procesów rekrutacyjnych, zapewnienia ujednoliconych standardów bezpieczeństwa, a także ze względu na powiązania organizacyjne działają jako współadministratorzy. „My” w tym dokumencie oznacza obu współadministratorów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Kodeksu Pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne. Będziemy przetwarzać Twoje dane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Każdą zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie.

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane? 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT (hosting), doradcy prawni, placówki medyczne (medycyna pracy), dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jak długo dane są przechowywane? 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji rozumianej jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych dane przetwarzać będziemy przez 24 miesiące.

Jakie są Twoje prawa? 

Masz prawo do:

  • odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie;

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Zasadnicze uzgodnienia pomiędzy współadministratorami

Ustaliliśmy następujące zasady współpracy związanych z ochroną Twoich danych osobowych w toku rekrutacji:

  • Obydwaj współadministratorzy ściśle współpracują przy realizacji własnych zadań dotyczących ochrony danych osobowych. Nasza współpraca obejmuje, na przykład zapewnienie spójności standardów bezpieczeństwa oraz konsultacje prawne i techniczne.

  • Gemius S.A. odpowiada za realizację obowiązków informacyjnych w imieniu obydwu współadministratorów.

  • Każdy ze współadministratorów odpowiada za obsługę stwierdzonych przez niego naruszeń ochrony danych osobowych. Jeśli naruszenie dotyczy obu współadministratorów, za obsługę naruszeń odpowiada Gemius S.A.

  • Możesz kontaktować się z dowolnie wybranym współadministratorem. Każdy współadministrator samodzielnie realizuje Twoje uprawnienia wynikające z przepisów RODO (np. prawo dostępu do danych), jednak do obsługi komunikacji z Tobą delegowany jest ten współadministrator, na którego ręce składasz swoje żądanie.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać kontaktując się z nami poprzez adres mailowy zrr [at] gemius.com lub na adres pocztowy jednego ze współadministratorów Gemius S.A. lub AdOcean Sp. z o.o. wskazany powyżej. Wyznaczyliśmy także Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się na adres e-mail: privacy [at] gemius.com. Możesz tutaj uzyskać dodatkowe informacje o treści uzgodnień między współadministratorami zgodnie z art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.